Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek - UnionTAX-Online


1. Alkalmazási terület

Jelen Általános Szerződési Feltételek az UnionTAX összes szolgáltatására vonatkoznak. Az UnionTAX és ügyfelei között az UnionTAX-Online szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban létrejött mindennemű megállapodás alapját jelen feltételek és - amennyiben nem rendelkeztek róla máshogy - az UnionTAX kifejezett elfogadó nyilatkozata képezi. 

A jelen szerződési feltételeknek ellentmondó, valamint eltérő szerződési feltételek érvényessége kizárt, abban az esetben is, ha ezekkel szemben nem áll fenn kifejezett ellentmondás, illetve akkor is, ha a szolgáltatások feltétel nélkül elfogadásra kerülnek

A nem regisztrált ügyfelekre a szolgáltatás használatakor érvényes aktuális változatban megtalálható feltételek vonatkoznak. A regisztrált ügyfelekre a regisztráció időpontjában érvényes aktuális változatban megtalálható feltételek vonatkoznak.

Az UnionTAX a következő jogi rendelkezésekkel összhangban fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket módosítsa, amennyiben ezen módosítás az ügyfél érdekeit tekintve elfogadhatónak minősül; ilyen például különösen az az eset, ha a módosítás az ügyfélre nézve semmilyen lényeges jogi és/vagy gazdasági hátránnyal nem jár, pl. a regisztrációs folyamat módosítása vagy a kapcsolatfelvételi adatok megváltoztatása. Egyéb esetekben az ügyfeleket ezen feltételek módosításáról megfelelő időben, a módosítások tervezett hatálybalépésének ideje előtt legalább egy hónappal tájékoztatjuk. A tájékoztatás az ügyfél által megnevezett e-mail-címre kerül kiküldésre.

Vitarendezési eljárásban fogyasztói egyeztetői testület előtt nem veszünk részt.

2. Hozzáférés az UnionTAX-Online-hoz

A regisztrációt követően az ügyfél használhatja az UnionTAX online felületét, megbízásokat és folyamatokat menthet el, valamint megbízásokat adhat ki. Ez az UnionTAX-Online ügyfélfiókon keresztül történik. Az összes adó-visszatérítéssel és családi pótlékkal kapcsolatban benyújtott ügyet a Szövetségi Adatvédelmi Törvénynek (Bundesdatenschutzgesetzes) megfelelően kezeljük. Az összes eljárás a törvényben rögzített adatmegőrzési határidőknek megfelelően kerül elmentésre és a benyújtást követő 11. évben automatikusan törlésre kerül. Az ügyfelek az általuk benyújtott adó-visszatérítéssel és családi pótlékkal kapcsolatos ügyeket bármikor maguk is törölhetik, ezenkívül pedig az ügyfelek kifejezett kérésére automatikus törlési időpontok is beállíthatóak.

Az ügyfél az online portálhoz interneten keresztül, jelszóval férhet hozzá. Az ügyfél köteles bejelentkezési adatait és jelszavát megőrizni, valamint harmadik fél visszaéléstől megóvni. Az UnionTAX munkatársai nem jogosultak a jelszavak visszakeresésére telefonon vagy írásban, valamint a jelszavak kiadásának szokásos módját használva. Az ügyfeleknek az UnionTAX-ot haladéktalanul tájékoztatniuk kell, ha azt észlelik, hogy harmadik fél visszaél az adataikkal vagy olyan helyzet áll fenn, amelyből erre gyanakodnak. Az ügyfél részéről keletkező, az online portálhoz való hozzáféréssel kapcsolatos visszaéléséből eredő károkért az ügyfél a felelős. Egyéb esetekben az online portálhoz való hozzáféréssel kapcsolatos visszaélés esetén az UnionTAX jogosult a vonatkozó hozzáférést átmenetileg vagy véglegesen zárolni.

3. Az UnionTAX szolgáltatásai

Az UnionTAX-Online az egyénileg benyújtott adó-visszatérítési és családi pótlék iránti kérelmek esetén egy interneten keresztül elvégzett vizsgálatot biztosít Németországban. A platformon nincs lehetőség online kérelembenyújtásra. Az ügyfelek hozzáférhetnek adóbevallásuk adataihoz és kiszámíthatják személyi jövedelemadójukat. Az ügyfelek ezenkívül a szükséges adatok megadását követően a nekik járó családi pótlék összegét is kiszámíthatják. A szolgáltatás emellett tartalmazza azt a lehetőséget is, amely szerint az ügyfelek online megbízást adhatnak az UnionTAX számára adóbevallásuk és családi pótlék iránti kérelmük benyújtására, valamint az adóbevalláshoz és a családi pótlék kérelmezéséhez szükséges dokumentumok beszerezésére. Ebbe beletartozik a munkáltatói és a bérpapírok, a lakcímigazolások, az adó-megállapítási határozatok stb. beszerzése is. A megbízás ezt követően átkerül egy, az UnionTAX által foglalkoztatott és Németországban engedéllyel rendelkező adótanácsadóhoz vagy jogászhoz. 

Az ügyfelek számítógépére nem kerül telepítésre semmilyen szoftver. 

Az UnionTAX az Ön e-mail-címét a szerződéskötéstől függetlenül kizárólag hirdetési célokra, hasonló árucikkek és szolgáltatások közvetlen hirdetéseinek kiküldésére használja fel. Amennyiben Ön ezt nem fogadja el, bármikor elállhat e-mail-címének ilyen jellegű felhasználásától. Az elállást bármilyen kommunikációs eszközön keresztül megteheti, így nem csak e-mailen keresztül. Annak érdekében azonban, hogy az elállás érvényes legyen, be kell érkeznie hozzánk. Ez esetben az alaptarifán, valamint az átviteli költségen kívül nem áll fenn egyéb költség. Az elálláshoz szükséges kapcsolatfelvételi adatok az Impresszum menüpont alatt találhatóak meg. Az elállást követően az Ön e-mail-címe eltávolításra kerül az e-mailek kiküldéséért felelős szervezet nyilvántartásából.

4.  Az ügyfél kötelezettségei

Az ügyfél, amennyiben megbízta az UnionTAX-ot, köteles helyes adatokat szolgáltatni magával kapcsolatban, valamint köteles igazolni magát a megbízó aláírásával ellátott személyazonosító igazolvánnyal/útlevéllel és/vagy vezetői engedéllyel vagy egy hatóságilag minősített aláírással.

A kérelem feldolgozásának érdekében az ügyfélnek a kérelemhez szükséges dokumentumokat időben, a kérvény beadására, valamint a német hatóságok kérvényeinek megválaszolására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt legfeljebb 5 munkanappal rendelkezésre kell bocsájtania. 

Amennyiben az UnionTAX a kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő tisztázó kérdések feldolgozásához a törvényben és a hatóságok által előírt határidőktől független határidőket szab ki, a megbízó köteles az UnionTAX által kért információkat az előírt határidőig az UnionTAX számára rendelkezésre bocsájtani. Az UnionTAX fenntartja magának a jogot arra, hogy a számára rendelkezésre álló dokumentumokkal folytassa az eljárást, amennyiben az nem jár többletköltséggel az ügyfél számára és nem vállal felelősséget az ebből származó egyes kérelmek elvesztéséért.

A bekért dokumentumokat az ügyfélnek személyesen kell aláírnia.

5. Szerződéskötés

Az ügyfél a „Megbízás díjköteles benyújtása” gombra kattintva jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz az UnionTAX-nak. Az ajánlat a nyilatkozat benyújtását követően 2 munkanap elteltével kötelező érvénnyel bír. Ettől kezdve az ügyfél elállási joga változatlan marad.

Az ügyfél e-mailben kap egy megbízási visszaigazolást, amely a felhasználói fiókjába kerül elküldésre. Ez a levél egy automatikusan generált e-mail. Puszta adó-visszatérítési megbízás esetén az UnionTAX vagyonkezelői számlájának felhasználásával a megbízási visszaigazolás kiküldésével egy időben az ajánlat elfogadottnak minősül. 

Amennyiben az ügyfél nem használja az UnionTAX vagyonkezelői számláját vagy családi pótlék igénylésével kapcsolatos megbízást ad, a megbízási visszaigazoláshoz előlegszámla kerül csatolásra és a visszaigazolás nem tartalmazza a szerződés elfogadását. A szerződés elfogadásának az ügyfél felhasználói fiókjában e-mailen keresztül történő visszaigazolására kizárólag akkor kerül sor, amikor az UnionTAX a számlán megadott számlájára beérkezik az előleg.

Amennyiben családi pótlék igénylésével kapcsolatos megbízásról van szó, a megbízás nem foglalja magában automatikusan az esetlegesen szükséges adóbevallás benyújtását. Ezenkívül, ha az ügyfél az adóbevallás benyújtásával is megbízza az UnionTAX-ot, további díjak vannak érvényben árlistánknak megfelelően.

6. Elállási jog

Amennyiben az ügyfél fogyasztó (vagyis egy olyan természetes személy, aki megrendelését valamilyen céllal adta le, és amely szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenységi körén kívül jár el), a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elállási joggal rendelkezik.

Egyéb esetekben az elállási jogra az alábbi elállási tájékoztatóban részletesen felsorolt szabályok érvényesek:

Elállási tájékoztató

Elállási jog:

Ön jogosult tizennégy napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő tizennégy nap a szerződés megkötésétől számítva. Elállási jogának gyakorlásához, valamint a szerződéstől való elálláshoz az UnionTAX International SWISS-t (Obere Zelgstr. 2, CH-8590 Romanshorn, office@uniontax.international, Tel.: +41 (0)81/786 00-00, Fax:  +41 (0)81/786 00-29) egy egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia. Ehhez használhatja a csatolt Elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

Elállási nyilatkozatminta

Az elállás következményei:

Amennyiben Ön eláll jelen szerződéstől, minden Öntől kapott fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a plusz költségeket, amelyek abból keletkeztek, hogy Ön más szállítási módot választott az általunk felkínált kedvező standard kiszállítás helyett) haladéktalanul és a jelen szerződéstől való elállásról benyújtott nyilatkozat beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszafizetünk Önnek. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amelyet Ön a hagyományos tranzakciókhoz beállított, amennyiben erről nem egyeztetünk Önnel máshogy. Az ilyen jellegű visszafizetésből semmilyen esetben nem terheli Önt díj!

Az elállási jog az alábbi szerződések esetén idő előtt megszűnik:

amely olyan szolgáltatásokat tartalmaz, amelyekkel kapcsolatban Ön azt kérelmezte, hogy a szolgáltatásnyújtás az elállási időszak alatt vegye kezdetét. Ez esetben Önnek egy ennek megfelelő összeget kell megfizetnie számunkra, amely arányosan addig az időpontig kerül felszámításra, amikor Ön tájékoztatott bennünket jelen szerződéssel kapcsolatban fennálló elállási jogának gyakorlásáról, valamint a szerződésben előirányzott szolgáltatásokhoz képest a már elvégzett szolgáltatásokért kerül felszámításra.

Az elállási tájékoztató vége


Itt letöltheti a visszavonási nyilatkozatot


7. Szavatossági tájékoztató

A törvényben rögzített szavatossági szabályok érvényesek.

8. Árak, kifizetések, beszámítás és visszatartási jog

Az UnionTAX által megadott összes ár bruttó ár, beleértve a törvényben rögzített általános forgalmi adót is, amennyiben ez alkalmazandó. A díjazás az UnionTAX számára átküldött adómegállapító és a családi pótlék összegét meghatározó határozatokból, valamint az ebből megállapított adó-visszatérítésként és családi pótlékként kifizetett összegekből kerül kiszámításra.

Miután az UnionTAX elvégezte az általa vállalt szolgáltatásokat, az UnionTAX az ügyfél számára automatikusan kiküld egy számlát e-mailen keresztül. A számla a regisztrált ügyfél felhasználói profiljában kerül kiállításra.

Amennyiben nem áll fenn másmilyen megállapodás, az UnionTAX számlái azonnali hatállyal és mindenféle levonás nélkül fizetendők.

A kifizetés az ügyfél által választott módon kerül lebonyolításra. A kifizetésre SEP átutalással kerül sor, amely során az összeg(ek)et az UnionTAX által a számlán feltüntetett számlára kell eljuttatni.

Az ügyfél nem jogosult az UnionTAX követeléseinek beszámítására, kivéve, ha az ügyfél ellenkövetelései jogerősen megállapításra kerültek és nem vitathatóak. Az UnionTAX követeléseinek beszámítására az ügyfél abban az esetben jogosult, ha követeléseit az UnionTAX nem megfelelő szolgáltatásival, illetve az ugyanabból a szerződéses jogviszonyból keletkező ellenköveteléseit érvényre juttatja.

Az ügyfél az UnionTAX-szal szemben kizárólag abban az esetben élhet visszatartási joggal, ha az ellenkövetelés ugyanabból a (szolgáltatási) szerződéses jogviszonyból ered.

9. Felelősségvállalás

Amennyiben az UnionTAX az ügyfél számára az online adóbevallás során kiegyenlítésre váró adókötelezettséget számít ki, a számítás nem kötelező érvényű. Az UnionTAX az adókötelezettséget az ügyfél által benyújtott adatok alapján, a mindenkor érvényben lévő adótörvényeknek megfelelően, valamint az ezekben rögzített számítási szabályok gondos betartásával állapítja meg. Az UnionTAX nem felelős az ügyfél által megadott helytelen adatokért. Az UnionTAX számítása eltérhet a tényleges adókötelezettség összegétől, amelyet az illetékes adóhivatal számít ki.

Az UnionTAX törekszik arra, hogy online termékeihez folyamatos (365 nap/év, 24 óra/nap) hozzáférést biztosítson. Az online portál mindenkori rendelkezésre állása azonban nem garantált. A portálhoz való hozzáférés különösen technikai okokból kifolyólag, így például kötelező karbantartási, illetve hibajavítási munkák miatt lehet korlátozott. Az UnionTAX semmilyen felelősséget nem vállal az ügyfelek internetkapcsolatáért.

Az UnionTAX az ügyféllel szemben minden olyan esetben, amikor szerződéses és szerződésen kívüli felelősség állapítható meg szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt, a törvényi rendelkezésekben meghatározott kártérítésnek, illetve a felmerült költségeknek megfelelően felelősséget vállal.

Az UnionTAX felelőssége késedelmes szolgáltatásnyújtása esetén – kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság állapítható meg - a mindenkor a szerződésben meghatározott díj (beleértve a forgalmi adót is) 25%-ára korlátozódik.

Egyéb esetekben az UnionTAX - az alábbi bekezdésekben foglalt kivételek figyelembe vételével - kizárólag szerződéses kötelezettségeinek megszegése, amennyiben azok teljesítését a szerződés megfelelő végrehajtása egyáltalán lehetővé tesz, valamint amennyiben azok betartásában az ügyfél bízhat (ún. kardinális kötelezettségek), valamint az előrelátható és tipikus károk megtérítésére korlátozódik. Minden egyéb esetben az UnionTAX felelőssége az alábbi bekezdésekben foglalt kivételek figyelembe vételével kizárt.

Az UnionTAX felelős a szolgáltatásaihoz kapcsolódó kritériumok biztosításáért, felelősséget vállal élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetése esetén, valamint a termékfelelősségről szóló törvénynek (Produkthaftungsgesetz) megfelelően az előbbiekben említett felelősségkorlátozások és -kizárások változatlanul vonatkoznak rá.

10. Szellemi tulajdonjogok

Az UnionTAX által az online szolgáltatás (www.uniontax.online) keretein belül közzétett mindennemű kép, film és szöveg az UnionTAX szellemi tulajdona. Ezen képeket, filmeket és szövegeket az UnionTAX kifejezett hozzájárulása nélkül tilos felhasználni.

11. Alkalmazandó jog és joghatóság

Az UnionTAX és ügyfelei között létrejövő szerződés esetén a kötelező érvényű nemzetközi magánjogi előírásoktól eltekintve a svájci jog az irányadó, az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének figyelmen kívül hagyásával.

Amennyiben az ügyfél a kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedő vagy közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, a vonatkozó szerződéses jogviszonyból vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden vitarendezésben az UnionTAX székhelyén, így a Romanshornban (Svájc) megtalálható bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Minden egyéb esetben bármely - a törvényi rendelkezésnek megfelelően - illetékes bíróságnál indíthat keresetet az UnionTAX, valamint az ügyfél is.

Kelt: 2017. június

UnionTAX-Online

Romanshorn, Svájc

Elállási nyilatkozatminta