Generalne warunki korzystania z UnionTAX Online


1. Zakres

Te generalne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług UnionTAX. Wszelkie ustalenia między klientem a UnionTAX w związku z korzystaniem z usług UnionTAX-Online wynikają bezpośrednio z poniższych warunków, o ile nie zostało to podane inaczej i zaakceptowane przez UnionTAX.

Sprzeczne lub odmienne warunki niż te wymienione w umowie są wykluczone, nawet w przypadku, gdy nie są one wyraźnie sprzeczne lub gdy są przyjmowane bez zastrzeżeń.

Dla niezarejestrowanych klientów warunki te obowiązują w takiej wersji, w jakiej są obowiązujące w chwili korzystania z usług. Dla zarejestrowanych klientów obowiązują warunki obowiązujące w momencie rejestracji.

UnionTAX rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków umowy, zgodnie z następującymi postanowieniami, pod warunkiem, że zmiany te są uzasadnione, biorąc pod uwagę interesy klienta; szczególnie w przypadku, gdy klient nie poniesie żadnych legalny i/lub ekonomicznych niedogodności. np. Zmiany w procesie rejestracji lub zmian w danych kontaktowych. Ponadto klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, ale co najmniej jeden miesiąc przed planowanym wejście w życie zmian tych warunków. Informacje są dostarczane bezpośrednio na adres mailowy osoby wyznaczonej przez klienta.

W procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich nie będzie uczestniczyć komisja arbitrażowa.

2. Dostęp do UnionTAX-Online

Po rejestracji klient może korzystać z portalu online firmy UnionTAX, w tym składać zgłoszenia, operacje i emisje mandatów. Odbywa się to na koncie klienta UnionTAX. Przechowywanie wszystkich istniejących podatków i spraw alimentacyjnych jest regulowane przez przepisy ustawy federalnej o ochronie danych (ACT). Wszystkie procedury są przechowywane w ramach okresów prawnych i automatyczne usuwane w 11 roku po instalacji. Klient może usunąć dowolny podatek i jego pochodne w każdym momencie, wówczas automatyczne okresy usuwania zostaną zawieszone, na wyraźne życzenie klienta.

Dostęp klienta do portalu internetowego jest chroniony hasłem. Klient jest zobowiązany do utrzymania hasła w tajemnicy i ochrony hasła przed osobami trzecimi. Pracownicy UnionTAX nie są upoważnieni do podawania hasła przez telefon lub w formie pisemnej. Klient musi natychmiast poinformować UnionTAX o niewłaściwym wykorzystaniu jego danych lub o dostępie do danych przez osoby trzecie, a także o podejrzeniach, że dane nie są właściwie przechowywane. Za przypadki nieprawidłowego użycia dostępu do portalu internetowego oraz za wynikające z tego szkody odpowiedzialny jest klient.

3. Usługi UnionTAX

UnionTAX-Online oferuje przegląd internetowy indywidualnych zwrotów podatku i/lub roszczeń alimentacyjnych na dziecko w Niemczech. Za pośrednictwem platformy nie można dokonać żadnych zleceń mobilnych. Klient może wprowadzić dane swojego podatku dochodowego oraz obliczyć zwrot tegoż podatku. Poza tym klient może wyliczyć należne roszczenia alimentacyjne poprzez wpisanie wymaganych danych. Usługa obejmuje również możliwość rejestracji w UnionTAX wniosków o zwrot podatku, zasiłków na dziecko, a także pobieranie niezbędnych dokumentów celem skorzystania z procedury pobierania podatku i/lub zasiłku na dziecko przez właściwe organy. W to wliczamy m.in. pobieranie dokumentów roboczych, danych dotyczących wynagrodzeń, dokumentów rejestracyjnych, ocen podatkowych itp. Zamówienie jest następnie przekazywane doradcom podatkowym i prawnym zatrudnionym w UnionTAX i zatwierdzone w Niemczech.

Oprogramowanie nie jest instalowane na komputerze klienta.  

UnionTAX wykorzystuje adres mailowy klienta, niezależnie od realizacji, wyłącznie w celach promocyjnych, wysłania marketingu bezpośrednio według własnych podobnych produktów lub usług. Jeśli klient nie wyraża zgody na takie wykorzystanie adresu mailowego, można zgłosić sprzeciw w każdym momencie. Sprzeciw może być wyrażony każdym źródłem komunikacji, nie tylko mailowo, lecz musi być to droga efektywna. Przy obsłudze tego zgłoszenia klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami dostarczenia wiadomości. Dane kontaktowe dotyczące zgłoszenia tego sprzeciwu mogą mieć formę drukowaną. Po zgłoszeniu adres mailowy zostanie usunięty z listy mailingowej. 

4. Obowiązki klienta

Klient w przypadku podpisania umowy z UnionTAX zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowych informacji o jego warunkach oraz tożsamości (paszporcie, prawie jazdy), na podstawie której klient może być zidentyfikowany a jego podpis oficjalnie certyfikowany.

Klient musi dostarczyć dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku uprzednio, lecz nie później niż 5 dni roboczych przed ostatecznym nadanym terminem.  W celu zażądania jakichkolwiek roszczeń lub odpowiedzi na wymagania niemieckich władz, w celu umożliwienia przetworzenia zgłoszenia.

Terminy rozpatrywania wniosków są ustalane przez UnionTAX, niezależnie od ustawowych i oficjalnych terminów, klient zobowiązuje się przekazać wymagane informacje UnionTAX w terminie. W tym przypadku UnionTAX zastrzega sobie prawo do przeniesienia procedury z dostępnymi dokumentami, o ile nie prowadzi to do dodatkowych kosztów dla klienta i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty wynikające z indywidualnych roszczeń.

Wymagane dokumenty muszą być osobiście podpisane przez klienta.

5. Zgłoszenia

Klient może za pomocą przycisku „Prześlij mandat zobowiązany do zapłaty” przesłać prawnie wiążącą ofertę do UnionTAX. Na to jest on związany przez 2 dni robocze po złożeniu deklaracji. Prawo odstąpienia od umowy pozostają nienaruszone.

Następnie klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, które są wysyłane na konto swojego użytkownika. Ten e-mail jest generowany automatycznie. Przy umowie o czystym zwrocie podatku za wykorzystaniem rachunku powierniczego UnionTAX, przyjęcie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.

Jeśli klient nie skorzysta z rachunku powierniczego UnionTAX lub złoży wniosek o alimenty, potwierdzenie zamówienia poprzedza faktura oraz potwierdzenie nie uwzględnia akceptacji zamówienia. Dopiero po otrzymaniu zaliczki na konto UnionTAX wskazane na fakturze następuje przyjęcie zamówienia z potwierdzeniem przez e-mail na konto użytkownika.

Jeśli proces o alimenty zostanie upoważniony, to zamówienie nie zostanie automatycznie objęte koniecznością dostawy wymaganej deklaracji podatkowej. Jeśli UnionTAX jest również upoważniona do złożenia zeznania podatkowego, to doliczone zostaną dodatkowe koszty, zgodnie z naszym cennikiem.

6. Rezygnacja

Jeśli klient jest konsumentem (czyli osobą fizyczna, która daje rozkaz do celów, które nie mogą być przypisane do komercyjnej ani samodzielnej działalności zawodowej), posiada on zgodnie z przepisami ustawowymi prawo odstąpienia.

W innych przypadkach liczą się postanowienia, które są określone szczegółowo w poniższej rezygnacji dotyczącej prawa odstąpienia:

Rezygnacja:

Można odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Okres karencji wynosi czternaście dni od daty zamówienia. Aby skorzystać z prawa, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, pisząc na adres: UnionTAX International SWISS, Obere Zelgstr. 2, CH-8590 Romanshorn, office@uniontax.international, tel. +41 (0) 81/786 00-00, Fax: +41 (0) 81/786 00-29 (pocztą, faksem lub e-mailem). Można to zrobić za pomocą załączonego formularza rezygnacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Ważne, że komunikacja o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zostanie przekazana przed upływem okresu karencji.

Wzór formularza rezygnacji

Skutki rezygnacji:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przygotowaliśmy listę wszystkich płatności, jakie otrzymaliśmy, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrano inny sposób dostawy niż przez nas zaoferowana, najtańsze standardowa dostawa), które są do natychmiastowego spłacenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym zawiadomienie o rezygnacji z tej umowy z nami zostało przekazane. Do tego zwrotu używamy tej samej metody płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie będzie pobierana prowizja z powodu tego zwrotu.

Prawo to wygasa przedwcześnie przy umowach:

na usługi, jeśli wymagane jest, że usługa rozpocząć ma się w okresie karencji. Następnie należy zapłacić nam kwotę odpowiadającą proporcji aż do chwili, w której poinformowano nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do świadczonych usług, w porównaniu z pełnym zakresem przewidzianych w usługach kontraktowych.

Koniec wycofania

7. Skutki odwołania

Jest to ustawowa odpowiedzialność za wady.

8. Ceny, płatności, wynagrodzenia i zastaw

Wszystkie ceny UnionTAX są cenami brutto (w tym VAT0, o ile ma to zastosowanie. Opłata jest obliczana na podstawie przekazanych do UnionTAX ustaw podatkowych i alimentacyjnych oraz w nim zawartych opłat podatkowych i alimentów na dzieci.

Po realizacji przez UnionTAX zamówionej usługi klient automatycznie otrzyma fakturę od UnionTAX przez e-mail. Faktura jest także odnotowana w profilu użytkownika zarejestrowanych klientów.

Faktury z UnionTAX są płatne natychmiast, chyba że umówiono się inaczej, i są płatne bez jakichkolwiek potrąceń.

Płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności wybranej przez klienta. Płatność jest dokonywana za pomocą przelewu SEPA do określonego konta w obliczeniu UnionTAX.

Klient nie jest uprawniony do zaliczenia wierzytelności UnionTAX, chyba że jego roszczenia z klientem są prawnie ustanowione lub bezsporne. W przypadku potrącenia przed roszczeniami UnionTAX klient ma prawo do tego stopnia, jak twierdzi z powodu słabej wydajności przez UnionTAX lub roszczeniach z tego samego prawa umów.

Klient może wykonywać wyłącznie zastaw UnionTAX, jeśli jego roszczenie dotycz usług, wynikających z tej samej umowy.

9. Odpowiedzialność

W momencie odnotowania przez UnionTAX klienta, spodziewany dług podatkowy na elektronicznym wyliczeniu podatkowym nie staje się to wyliczeniem wiążącym. UnionTAX określa zobowiązanie podatkowe w oparciu o udzielone przez klienta dane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych i zasad obliczeniowych zawartych w nim z wielką starannością. UnionTAX nie jest odpowiedzialny za błąd wprowadzony przez klienta. Obliczenie UnionTAX może różnić się od faktycznego zobowiązania podatkowego, który  określa urząd skarbowy.

UnionTAX dąży do tego, by umożliwić dostęp do swoich produktów online na stałe (365 dni w roku, 24 h na dobę). Stała dostępność nie jest wyraźnie zagwarantowana. W szczególności dostęp może czasami być ograniczony, ze względów technicznych, takich jak wymagane prace konserwacyjne i naprawcze. UnionTAX nie ponosi odpowiedzialności za połączenie internetowe klienta.

W innych przypadkach odpowiedzialność UnionTAX z zastrzeżeniem wyjątków w następnym akapicie – obowiązuje tylko dla przypadków naruszenia obowiązku umownego, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia i na ich zgodność klient regularnie może polegać (tzw. obowiązek kardynalny), ograniczona jest do rekompensaty przewidywalnych i typowych uszkodzeń. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność UnionTAX jest wykluczona, z zastrzeżeniem następnego akapitu.

Odpowiedzialność UnionTAX dla gwarantowanych cech usług oraz odpowiedzialność UnionTAX za szkody wynikające z uszkodzenia życia lub zdrowia, i zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, pozostaje według powyższych ograniczeń i wyłączeń nienaruszona.

10. Prawa autorskie

UnionTAX jest w posiadaniu praw autorskich na wszystkie zdjęcia, filmy i teksty opublikowane w ramach usługi online (www.uniontax.online). Korzystanie z tych zdjęć, filmów i tekstów nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody UnionTAX.

11. Prawa właściwe i jurysdykcja

Umowa istniejąca między UnionTAX a klientem podlega bezwzględnym zastrzeżeniom obowiązujących przepisów prawa prywatnego międzynarodowego z prawem szwajcarskim, z wyłączeniem Konwencji Sprzedaży ONZ.

Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego (HGB) lub osobą prawną prawa publicznego, lub funduszu sektora publicznego, za wszelkie spory wynikające z/lub w związku z  stosunkiem umowy jurysdykcyjnej, prowadzone są przez sądy w miejscu prowadzenia działalności UnionTAX, a więc w Romanshorn/CH. We wszystkich innych przypadkach UnionTAX lub klient mogą wszcząć postępowanie sądowe przed sądem właściwym na mocy przepisów prawa.

Data: Czerwiec 2017 roku

UnionTAX- Online

Romanshorn/Szwajcaria 

Formularz rezygnacji-wzór